Ocena bezpieczeństwa kosmetyku krok po kroku

Systemy oceny bezpieczeństwa kosmetyku, który obowiązuje w Unii Europejskiej, składa się z dwóch etapów. Pierwszym poziomem jest ocena bezpieczeństwa wszystkich składników, jakie znalazły swoje miejsce w produkcie kosmetycznym. Zastosowanie składników, jak i ich wpływ na bezpieczeństwo stosowania, określone zostają przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów, który działa przy Komisji Europejskiej. Drugi poziom oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, powierzony jest w ręce eksperta, czyli tak zwanego safety assessora. Zadaniem wykwalifikowanego eksperta jest ocena w całości produktu kosmetycznego, nim ten trafi do obrotu, na rynek kosmetyczny. Brak pozytywnej oceny bezpieczeństwa kosmetyku skutkuje tym, że badany produkt nie może trafić na rynek. 

Pośród szczegółowych czynności, które składają się na ocenę bezpieczeństwa kosmetyku, wyróżnić można kilka etapów:

1) ocena zgodności składu produktu odnośnie obowiązujących przepisów prawa – nacisk zostaje położony na to czy w kosmetyku nie zostały zawarte substancje niedozwolone lub też, czy w produkcie kosmetycznym nie ma zbyt dużej ilości składników możliwych do zastosowania, ale w ograniczonych ilościach,

2) ocena toksykologiczna wszystkich składników produktu kosmetycznego – wszystkie składniki oceniane są bardzo szczegółowo pod względem toksykologicznym. Ekspert dokonuje oceny bazując na własnej wiedzy, dostępnej liście surowców, które zagościły w kosmetyku, ale i wszelkich materiałach innego rodzaju, w tym literaturze naukowej,

3) ocena ekspozycji nazywana również oceną narażenia – jest to etap, podczas którego wykwalifikowany specjalista ocenia, jaka ilość produktu kosmetycznego może zostać zaaplikowana na skórę, a także uwzględnia dające się przewidzieć i zalecane zastosowania produktu,

4) ocena ryzyka dla każdego ze składników kosmetyku – bardzo ważny etap, podczas którego oceniany jest każdy składnik pod względem bezpieczeństwa jego stosowania. Wyznacza się tak zwany margines bezpieczeństwa,

5) ocena wyników badań gotowego produkt kosmetycznego – jest to ocena gotowego produktu, w tym jakości mikrobiologicznej, właściwości dermatologicznych oraz stabilności produktu,

6) ocena przypadków działań niepożądanych – dokonywana na podstawie dostępnych danych,

7) sporządzenie raportu z oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – jest to rozumowanie naukowe, które finalnie kończy się stwierdzeniem, iż dany produkt jest bezpieczny do stosowania.