Logistyka – zmiany w dzisiejszej gospodarce

Zasadniczą przyczyną zmian zachodzących w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jest piętrzenie się trudności wskutek występowania synergicznego efektu połączonego oddziaływania zwiększonej złożoności i wzrastającej zmienności4.

W rezultacie taka sytuacja powoduje powtarzającą się nieciągłość procesów rozwojowych. Za główne przyczyny intensywnego rozwoju, a co za tym idzie – wzrostu znaczenia logistyki, należy uznać:
• wyczerpanie się możliwości obniżki kosztów produkcji,
• wzrost zróżnicowania wyrobów,
• rosnące koszty transportu,
• globalizację procesów gospodarczych,
• wzrost kosztów obsługi zapasów,
• rozwój technik komputerowych, który umożliwił stworzenie nowoczesnych technik optymalizacyjnych.

Wzrost znaczenia logistyki jest ściśle związany z przypisanymi jej kompetencjami i zadaniami

Poszerzający się obszar jej oddziaływania zwiększa też sferę odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zadaniem logistyki jest celowe oddziaływanie na wszystkie fazy funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy czym powinna ona wypełniać to zadanie z uwzględnieniem perspektywy krótkookresowej, średniookresowej oraz długookresowej. Zarządzanie logistyczne determinuje nowe podejście do problematyki magazynowania i transportu oraz do polityki jakości, co szczególnie uwidocznia się na przykładzie zorganizowanych systemów logistycznych5.

Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistykę należy pojmować jako system działania w obrębie całego przedsiębiorstwa, ponieważ w kompleksowym ujęciu systemowym obejmuje przepływ materiałów od źródła, czyli zaopatrzenia, aż do punktu konsumpcji. Kładzie ona nacisk na wzajemne powiązania i oddziaływanie między poszczególnymi elementami przedsiębiorstwa i w związku z tym wymusza na kierujących nim myślenie kategoriami całościowego zarządzania systemem, a nie tylko jego częścią. Z myślą o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i pełnej realizacji postawionych przed nim celów wyodrębniane są w nim działy, które w toku pracy wzajemnie się uzupełniają, wspierają oraz spajają funkcjonalne strefy działania w aspekcie łańcucha logistycznego. Dzięki szybkiemu przekazywaniu informacji z poszczególnych stanowisk pracy i działów przedsiębiorstwo ma pewność, że procesy zachodzące w firmie są w pełni spójne i że istnieje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne nieprawidłowości. Istota instytucjonalnych systemów logistycznych polega na wyodrębnieniu grup według klucza podziału, w którym bierze się pod uwagę liczbę i rodzaj instytucji składających się na strukturę systemu. Ewolucja oraz praktyczne zastosowania logistyki ukształtowały następujące elementy systemu logistycznego6:

zintegrowane sieci komputerowe – umożliwiają działanie automatycznego wsparcia zarządzania, spełniając warunek mówiący, że narzędzia informatyczne stanowią funkcję realizacji celu, którego skuteczność determinowana jest przez rozwiązania systemowe w przedsiębiorstwie;

środki techniczne – pozwalają na przemieszczanie zasobów przedsiębiorstwa służby decyzyjne– działają bezpośrednio przy realizacji fizycznych procesów w przedsiębiorstwie i stosują narzędzia logistyczne w celu zoptymalizowania wewnętrznej organizacji tych procesów.

https://cept7.blogspot.com/