System ERP – korzyści wynikające ze zintegrowanych rozwiązań

Rozwój gospodarczy postęp technologiczny to dwa podstawowe czynniki, które zainicjowały postępującą komputeryzację polskich firm o przedsiębiorstw. Dziś działalność niemal każdego przedsiębiorstwa koordynowana jest przez systemy informatyczne. W gąszczu oferowanych rozwiązań, coraz większą popularność zdobywają systemy ERP. Jakie korzyści wynikają ze stosowania zintegrowanego systemu informatycznego?

Tak naprawdę bardzo trudno jest tu mówić o ogólnych korzyściach, płynących dla wszystkich odbiorców takiego rozwiązania. Wynika to z samej charakterystyki systemu ERP, którego modułowa budowa umożliwia całkowite dostosowanie jego struktury do indywidualnych potrzeb, przedstawianych przez jego odbiorcę. Mówiąc wprost – trudno jest znaleźć dwa identyczne systemy. Każdy z nich obejmuje nieco inne obszary i koordynuje odmienne działania wewnętrzne, zachodzące w firmie. Można jednak spróbować wyodrębnić pewną grupę korzyści, jakie odczują wszyscy użytkownicy systemu ERP.

System ERP – przewaga nad innymi rozwiązaniami

Aby możliwe było zrozumienie wszystkich zalet, jakie daje wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami do struktur firmy, najpierw należy się skupić na przewadze takiego rozwiązania nad innymi systemami.
W wielu polskich przedsiębiorstwach nadal funkcjonują systemy, bazujące na pochodzących od różnych producentów rozwiązaniach, które funkcjonują w oparciu o różne języki programowania i najczęściej nie są ze sobą powiązane. Co to oznacza w praktyce?
Przypadkowy lub nieprzemyślany dobór rozwiązań informatycznych, zawsze będzie skutkował znaczącym spowolnieniem procesów wewnętrznych. Biorąc pod uwagę fakt, że mówimy tu o niezsynchronizowanych aplikacjach, które działają w oparciu o różne bazy danych, na drodze eksportu i importu informacji może dojść (i najprawdopodobniej dojdzie) do wystąpienia licznych błędów, co w znaczący sposób utrudnia codzienną pracę.
System ERP, który stanowi zintegrowane centrum zarządzania procesami wewnętrznymi, bazuje na jednej bazie danych, co eliminuje wszystkie wspomniane wyżej niedogodności. Czyżbyśmy zatem mówili tu o rozwiązaniu idealnym? Poniekąd tak, pod warunkiem właściwej konfiguracji systemu i jego modułów, która w każdym przypadku powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Jakie korzyści daje system ERP?

Korzyści, jakie daje system ERP, wynikają z jego oddziaływania na obszary działalności firmy. Biorąc pod uwagę sektory, w których znajduje on zastosowanie, podstawowe korzyści, wspólne dla każdego podmiotu, możemy podzielić na:

• korzyści w zakresie redukcji czasu niezbędnego na realizację zamówień;
• korzyści w obrębie poprawy terminowości realizowanych dostaw;
• korzyści w obszarze wzrostu rentowności przedsiębiorstwa;
• korzyści w obszarze redukcji nadstanu zapasów magazynowych;
• korzyści prowadzące do zminimalizowania czasu produkcji;
• korzyści przekładające się na ogólny wzrost wydajności.

Trudno mówić tutaj o standardowej stopie zwrotu z poczynionej inwestycji. Zyski będą inne w przypadku każdego odbiorcy, a wynika to z różnej specyfiki prowadzonej działalności. Tak daleko idące usprawnienie pracy przedsiębiorstwa daje jednak pewien pogląd na korzyści ekonomiczne, jakie pojawią się w określonym przedziale czasu. Mówiąc o korzyściach systemu ERP, nie do przecenienia jest możliwość szybkiej reakcji i podjęcia natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian wewnątrz struktury przedsiębiorstwa. Pozwala to na zachowanie płynności wszystkich działów i w konsekwencji eliminuje zbędne i kosztowne opóźnienia.

Ten wpis został stworzony na życzenie Boss Plus – system ERP