Społeczne i kulturowe znaczenie rewitalizacji zabytków

Zabytki są elementem dziedzictwa narodowego, stanowiąc ważną część naszej tożsamości narodowej. Niestety, nie wszystkie z nich są w dobrym stanie. Na szczęście na rewitalizację zabytków przeznacza się coraz więcej funduszy. Jaką rolę pełnią jednak te obiekty i w jaki sposób jest ona korzystna dla społeczeństwa?

Zabytki a świadomość narodowa

Waga zabytków w kształtowaniu świadomości narodowej jest nie do przecenienia. Łączą nas one z historią, przypominając jej przebieg. Połączenie to jest w pewnym rodzaju także i fizyczne, lecz w przypadku zbiorowości, jaką jest naród, ma ono naturę społeczną, psychologiczną, a także duchową. Zabytki są często główną pożywką dla zbiorowej jego pamięci. Dzięki nim może być ona odświeżana, a także przekazywana kolejnym pokoleniom. Niezwykle ważny jest też ich potencjał propagandowy, a także ich rola jako narzędzi umożliwiających stworzenie, rozwinięcie, czy zmianę oficjalnej narracji. Nic więc dziwnego, że rewitalizacja zabytków jest jednym z priorytetów wielu państw.

Zabytki a edukacja i socjalizacja

Poprzez odwiedzanie danego zabytku i zagłębienie się w jego historię, jednostki – zwłaszcza młodzi ludzie, którzy dopiero kształtują swój światopogląd i poznają otaczający ich świat – zapoznawane są z historią i symboliką miejsca ważną dla narodu i lokalnej społeczności, a także wpajane im są emocje i przekonania związane z nim i podzielane przez znaczną część społeczeństwa, co wiąże się z nabyciem umiejętności funkcjonowania w nim według woli rządzących i większości jego członków. Widoczny jest tu więc ogromny potencjał edukacyjny i socjalizacyjny zabytków, które skupiać mają naród wokół określonych idei i wartości.

Postrzeganie rewitalizacji zabytków w Polsce

W Polsce rewitalizacja zabytków cieszy się coraz większą uwagą rządzących i całego społeczeństwa. Podejmowane są różne inicjatywy odgórne i oddolne mające za zadanie pielęgnację świadomości narodowej poprzez rewitalizację zabytków mających dla niej szczególne znaczenie. Przeznacza się na ten cel coraz więcej pieniędzy z podatków. Także i samo społeczeństwo jest chętne do wspierania tych poczynań, chętnie przekazując środki finansowe podczas zbiórek, a nawet samodzielnie je przeprowadzając. Także firmy i zagraniczni inwestorzy coraz chętniej wspierają prace rewitalizacyjne, gdyż zdają sobie sprawę, że hojność w tej materii może się im w przyszłości mocno opłacić i zbudować pozytywny obraz w oczach polskiego społeczeństwa jako całości, ale także w społeczności lokalnej, co dla niektórych firm może być priorytetem.

Poza funkcją pielęgnacji pamięci zbiorowej, edukacji i socjalizacji, rewitalizacja zabytków może mieć również inne zastosowania i implikacje, jednak wymienione powyżej aspekty są z całą pewnością najważniejsze.