Ocenianie pracownika, a przy tym motywowanie go

Pracownicy pracują wydajniej tylko wtedy gdy są odpowiednio ocenieni i zmotywowani. W tym celu w niektórych firmach jest prowadzony system okresowej oceny pracownika. Tego rodzaju ocenę prowadzi przełożony danej grupy pracowników. Jednak by ocena była w pełni sprawiedliwa, przełożony musi wziąć udział w szkoleniu z oceny pracownika.

CO DAJE SZKOLENIE Z OCENY PRACOWNIKA

Organizowane, co jakiś czas, przez różne firmy, szkolenie z oceny pracownika, pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na pracownika.Z łatwością można nawiązać z nim kontakt, z rozmowy można zrozumieć jego postępowanie oraz ocenić jego pracę a nie jego osobę.Przełożony, który weźmie udział w szkoleniu z oceny pracownika, będzie umiał zebrać odpowiednią wiedzę o pracownikach, dobrze zinterpretować ich zachowanie. Zebrana wiedza zostanie przez niego dobrze wykorzystana do oceny pracy pracownika. Na szkoleniu z oceny pracownika można też poznać aspekty psychologiczne danej osoby. Można nauczyć rozmawiać się z pracownikami i przede wszystkim nauczyć się sprawiedliwie ocenić ich pracę, a nie ich samych.

DOBRZE ZARZĄDZANY PRACOWNIK

Pracownik, który pracuje pod rządami osoby, która ukończyła kurs szkolenie z oceny pracownika, czuje się doceniony. W takich sytuacjach, w kontaktach pracownik – przełożony, nie ma żadnych prywatnych animozji, a pracodawca stara się zrozumieć swojego pracownika. Przełożony potrafi uczciwie rozmawiać z pracownikiem, motywować go i rozliczać z wykonanych zadań.

Po szkoleniu znacznie poprawiają się też stosunki przełożonego z pracownikami.

TEMATY SZKOLENIA

Szkolenie z oceny pracownika zawiera w sobie kolejne tematy, które są omawiane na szkoleniu:

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z

– cele oceny pracowników,
– korzyści i cele rozmowy oceniającej,
– karta oceny pracownika,
– przygotowanie do rozmowy oceniającej,
– psychologiczne aspekty oceniania,
– rozmowa z pracownikiem,
– samoocena pracownika,
– przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych,
– rozwiązywanie trudnych sytuacji,
– unikanie pułapek w ocenie pracowniczej,
– praca nad indywidualnymi problemami,
– wprowadzanie zmian po rozmowach oceniających,
– poprawa stosunków przełożony – pracownik.

Wszystkie te tematy są na każdym szkoleniu z oceny pracownika, omówione szczegółowo na podstawie różnego rodzaju przykładów.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl